زندگي شاد مازندگي شاد ما، تا این لحظه 10 سال و 2 ماه و 11 روز سن دارد
نجمه ساداتنجمه سادات، تا این لحظه 8 سال و 5 ماه و 20 روز سن دارد
اميرمهدياميرمهدي، تا این لحظه 5 سال و 3 ماه و 25 روز سن دارد

ستاره هاي كوچك من

رستوران

چندين روز بود كه اينترنتمون قطع بود براي همين نمي شد بيام توي وبلاگ مطلب بذارم. ديشب خونه آقاجون احمدآقا بوديم كه دايي سيدعلي زنگ زد كه بياييد بريم جشني براي بچه ها در مجتمع فرشچيان. بابا ديروز سركار زمين خورده و دستش خيلي درد مي كرد براي همين گفت شما بريد من حوصله ندارم ولي وقتي رفتيم در خونه دايي او هم آمد. ما و دايي سيد علي اينا و دايي آقاحسن اينا و خاله راضيه رفتيم. آنجا كه رسيديم ديديم سانس 8.5 پر شده و بايد تا 10.5 صبر كنيم ما هم برگشتيم و رفتيم كنتاكي خورشيد پيتزا خورديم. چقدر همه بچه ها سروصدا كردند و اميرمهدي و محمدجواد هم كلي آنجا راه رفتند و شيطنت كردند. فكر كنم وقتي بيرون آمديم همه آنها نفس راحتي كشيدند. عكس هم گرفيم ال...
5 بهمن 1393
1