زندگي شاد مازندگي شاد ما، تا این لحظه 10 سال و 2 ماه و 11 روز سن دارد
نجمه ساداتنجمه سادات، تا این لحظه 8 سال و 5 ماه و 20 روز سن دارد
اميرمهدياميرمهدي، تا این لحظه 5 سال و 3 ماه و 25 روز سن دارد

ستاره هاي كوچك من

نجمه مستقل من

جمعه رفتيم خونه آقاجون . نجمه طبق معمول رفت خانه دايي . غروب بود كه آمد و گفت مامان مي خوام يه چيز خصوصي بهت بگم. گفتم چي؟ گفت مامان من خونه دايي رفتم دستشويي اما در دستشويي شون سخت وا مي شد من هم عجله داشتم تا رفتم برم دستشويي شلوارم را خيس كردم براي همين شلوارم را درآوردم ومثل خودت آن را در دستشور شستم و خودم و دستشويي را آب كشيدم و شلوار خيسم را پوشيدم حالا هم خيلي سردم است. با تعجب گفتم يعني الان شلوار خيس را پوشيدي؟ خوب چرا به زندايي نگفتي شلوارت بده يا زنگ بزنه من بيام و او با غرور خاصي گفت نمي خواستم زندايي بفهمهه. از اين استقلالش خوشم اومد . هر چند كه با اينكه لباس هاش را عوض كردم و كلي لباس گرم بهش پوشاندم باز هم لرز كرد و چند روزي ا...
28 آبان 1393

جشن اداره عمو

اين عكس ها مربوطه به جشن اداره عمو منصور كه ما با عمواينا رفتيم. آنجا نجمه قرآن خواند و دو تا جايزه گرفت. امير مهدي هم يه توپ نصيبش شد. كفشهاش را هم جا گذاشته بوديم. اينم قيافه خرگوشي دخترم. ما خونه آقاجون بوديم كه زن عمو گفت بياين بريم . ما هم شلوار محمد جواد را قرض كرديم. اينم نجمه با جايزه هاش كه داره صداي گرگ در مي آره. ( سي دي و كتاب كدوي قلقله زن و مداد با سر مدادي پاكني.) ...
14 آبان 1393
1