ستاره هاي كوچك من

خاطرات كودكانه

بدون عنوان

از 22تا27 فروردین که مصاددف با ایام مبعث بود را رفتیم مشهد. با قطار رفتیم و شماها چه کیفی کردید در قطار. البته کلی هم شیطنت کردیدو نمی خوابیدید و... با هم بودنتان خب است. خوب هم بازی هایی هستید برای هم. گرچه آخر اغلب بازی هایتان به دعوا ختم می شود.
2 ارديبهشت 1397
1